STATUT
FUNDACJI CZTERY PORY ROKU ŁODZI

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą  CZTERY PORY ROKU ŁODZI, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Radosława Czerkawskiego
Pawła Napieraja
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 
Barbarę Jadwigę Pawlak w kancelarii notarialnej w Łodzi, ul. Narutowicza 53, w dniu  27.10.2011r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedziba Fundacji

Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.

§ 4
Terytorium działania Fundacji

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
w wybranych językach obcych.
Fundacja może używać skróconej nazwy: Fundacja 4PR Łódź.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6
Cele i zasady działania Fundacji.

Celem Fundacji jest działalność propagująca kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury 
i tradycji polegająca w szczególności na:

1.Stworzeniu wizerunku miasta Łodzi w oparciu o zintegrowane  działania twórcze    promujące specyficzną,  a tym samym wyjątkową tożsamość kulturową tego obszaru, wynikającą  z procesu dyfuzji  kultur – polskiej, rosyjskiej, żydowskiej i niemieckiej.

2.Zmiana sposobu postrzegania tradycji i perspektyw rozwoju miasta Łodzi poprzez    zaangażowanie w działania twórcze 
o charakterze artystycznym, substancji materialnej (ulica piotrkowska, zespoły fabryczne, zespoły fabryczno-rezydencjonalne) 
i niematerialnej   (zasoby ludzkie) miasta Łodzi.

3. Inicjowanie procesu stworzenia programu strategii rozwoju miasta, zgodnego 
ze specyficznym, wielokulturowym genotypem Łodzi.

4. Promocja idei tolerancji i pojednania.

5. Koordynacja działań i współpraca z innymi inicjatywami społecznymi do promocji miasta Łodzi.

           
§ 7
Realizacja celów Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
    
Organizację festiwalu pod nazwą „ 4PR ŁÓDŹ FESTIWAL”
Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
Z funduszu założycielskiego, na działalność statutową przeznaczona zostaje kwota 1.500 złotych, a na działalność gospodarczą Fundacji kwota 1.000 złotych.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji oraz grantów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji,
z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie 
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 11
Działalność gospodarcza

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem spełniania wymogów przewidzianych dla prowadzonej działalności odrębnymi przepisami.
Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie w celu realizacji celów statutowych i rozmiarze służącym realizacji tych celów.
Całość dochodów z działalności gospodarczej może być przeznaczona wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z) 
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)     
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD  18.20.Z)
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) 
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych (PKD 72.19.Z)   
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
Reklama (PKD 73.1)
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)     
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z) 
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z) 
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)    
Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
Działalność archiwów (PKD 91.01.B)
Działalność muzeów (PKD 91.02.Z)
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z)
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)    
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)

Władze Fundacji.

§ 12

Władzami fundacji są:
Zarząd Fundacji,
Rada Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem

w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
Decyzję o zwrocie wydatków poniesionych przez członków Rady Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 13
Skład i wybór Zarządu

Zarząd składa się z 2-5 osób. Zarząd powoływany jest na wspólną pięcioletnią kadencję. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Prezesa pierwszego Zarządu wskazują Fundatorzy w uchwale o wyborze członków Zarządu. Prezes Zarządu następnych kadencji wskazywany jest przez Radę Fundacji.
Odwołać członka Zarządu może Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków Rady.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a.    złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b.    utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 
       za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c.    śmierci członka Zarządu.

W razie wygaśnięcia członkostwa w zarządzie lub odwołania członka zarządu w trakcie kadencji zarząd ma prawo dokoptować do swojego składu nowego członka w drodze jednogłośnej uchwały podjętej w obecności wszystkich pozostałych członków zarządu.

§ 14
Kompetencje Zarządu

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
uchwalanie regulaminów,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwoływane są z inicjatywy Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności – z inicjatywy innego członka zarządu. O posiedzeniach Zarządu informuje się wszystkich członków Zarządu pocztą mailową lub listem poleconym najpóźniej na 7 dni przed  planowanym posiedzeniem.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 15
Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników, w sprawach niemajątkowych oraz 
w sprawach majątkowych, których wartość zobowiązań nie przekracza 5.000 złotych – oświadczenia majątkowe w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Rada Fundacji.

§ 16
Skład Rady Fundacji

Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy na wspólną pięcioletnią kadencję w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady, odwołania go z funkcji członka Rady w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich pozostałych członków Rady.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji wygasa odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 17
Posiedzenia Rady

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Miejscem spotkań Rady jest siedziba Fundacji lub inne miejsce na terytorium RP jeżeli na odbycie obrad poza siedzibą Fundacji wyrazili zgodę wszyscy członkowie Rady.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Zawiadomienie członków Rady o zwołaniu posiedzenia powinno być dokonane na piśmie i doręczone listem poleconym lub pocztą e-mailową 
za potwierdzeniem odbioru na co najmniej 14 dni przed planowanym zgromadzeniem.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Rada Fundacji może zebrać się na posiedzeniach nadzwyczajnych zwoływanych w sposób określony w pkt 2 powyżej w terminie 14 dni od złożenia stosownego wniosku.

§ 18
Kompetencje Rady

Do zadań Rady należy w szczególności:
Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
Wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych jej przez Zarząd.
Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji i występowanie do Zarządu 
z wnioskami dotyczącymi bieżącej działalności Fundacji.
Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
Nadzór nad działalnością Fundacji.
Wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu Fundacji, na połączenie z inną Fundacją lub likwidację Fundacji.

§ 19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 20

zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona 
i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 21

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zgody Rady Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 23

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zgody Rady Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji 
o zbliżonych celach.