I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszą twórczość artystyczną zrealizowaną na Festiwalu Cztery Pory Roku Łodzi, zwanym dalej 4 PR Łódź Festiwal.
 2. Konkurs jest organizowany przez Fundację Cztery Pory Roku Łodzi z siedzibą w : Polska, 90-630 Łódź,

  ul. Lipowa 53 lok. 6, KRS 0000401888, NIP: 7272785616, 

  REGON 101315197, zwaną dalej „Organizatorem”.

 3. Konkurs będzie organizowany, zgodnie z nazwą i ideą Organizatora, w czterech edycjach w obrębie jednego roku kalendarzowego tj. Wiosna – m-c marzec, 

  Lato – m- c czerwiec, Jesień – m-c wrzesień, Zima – m-c grudzień ( dokładne terminy będą aktualizowane 

  na stronie Organizatora (link do aktualności).

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 5. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej w postaci informacji zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora www.4prlodz.pl

§2

II.    ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

§3

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy artysta z Polski, Niemiec, Rosji i Izraela, będący osobą pełnoletnią 

  i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Osoba , która chce wziąć udział w konkursie 4 PR Łódź Festiwal, zwana dalej „Zgłaszającym”, powinna 

  w wyznaczonym terminie nadesłać, w formie elektronicznej, prezentację zawierającą opis i wizualizację swojej twórczości, wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Organizatora 

  (link do formularza zgłoszeniowego).

 3. Zgłaszający powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy uwzględniając pola wymagane przez Organizatora.
 4. Warunkiem przyjęcia przez Organizatora prezentacji jest: 

  a) nadesłanie prezentacji w terminie (dokładne terminy będą aktualizowane 

  na stronie Organizatora (link do aktualności); 

  b) nadesłane prezentacje muszą być w formacie wymaganym przez Organizatora ( word, JPG, mp3, video )  oraz muszą być sformatowane zgodnie z wytycznymi Organizatora.

 5. Rozpatrzenie zgłoszeń do konkursu nastąpi w terminie 30 dni przed rozpoczęciem edycji festiwalu. Wyniki zostaną oficjalnie opublikowane na łamach serwisu 

  4 PR Łódź, a Organizator skontaktuje się za pośrednictwem e-mail 

  z zakwalifikowanymi do konkursu uczestnikami.

 6. Zgłaszający może przesłać jedną lub więprezentacji pokazujących jego projekty artystyczne.
 7. Nie zezwala się na prezentacje będące autorstwem kilku osób.
 8. Organizator nie będzie rozpatrywał zgłoszonych prezentacji, które nie będą związane z przedmiotem i celem konkursu 4 PR Łódźlub przysłane po terminie.
 9. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów, ani do zwrotu kosztów wynikających 

  z przygotowań materiału prezentacyjnego.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prezentacji, które nie zostały zakwalifikowane do konkursu.

 

III. UCZESTNICY, PRZEDMIOT I CELE KONKURSU
§4

 1. Twórca zakwalifikowany przez Organizatora do konkursu 4 PR Łódź Festiwal, zwany dalej „Uczestnikiem’, będzie miał za zadanie prezentowanie oraz tworzenie swojej sztuki w ciągu trzech dni trwania 4 PR Łódź Festiwal,

  na centralnej ulicy miasta Łodzi tj. ulicy Piotrkowskiej.

 2. Organizator opłaca dla Uczestników 4 PR Łódź Festiwal koszty przejazdu w obie strony, noclegów i wyżywienia w sposób ustalony przez Organizatora.

 

 §5      

Przedmiotem sztuki na 4 PR Łódź Festiwal może być każdy rodzaj sztuki stwarzający możliwość prezentacji 
w warunkach ulicznego spektaklu publicznego (malarstwo, rzeźba, prace fotograficzne, sztuki audiowizualne itp.).

                                                       §6  
                                                         

 1. Cel konkursu:

       a) promowanie twórczości artystów z Polski, Niemiec, Rosji i Izraela nawiązującej        

           do wielokulturowego charakteru miasta Łodzi.     

       b) międzynarodowa wymiana artystyczna.

       c) promowanie sztuki w formie otwartego spektaklu publicznego.

IV. KRYTERIA OCENY NA 4 PR ŁÓDŹ FESTIWAL

                                                                

§7

 1. Twórczość Uczestników 4 PR Łódź Festiwal będzie oceniana przez jury, w którego skład będą wchodzili uznani artyści polscy z różnych dziedzin sztuki.
 2. Jury wybierze zwycięzców festiwalu.
 3. Na ostateczną ocenę wpływ będą mieć: 

  a) Wartość artystyczna prezentowanego i tworzonego przedmiotu sztuki. 

  b) Sposób prezentacji przedmiotu sztuki. 

  c) Wrażenie artystyczne wywołane u odbiorcy.

V. NAGRODY

 

§8

Nagrodami w konkursie będą :

 • I miejsce –   Złota Statuetka 4 PR Łódź Festiwal.
 • II miejsce –  Srebrna Statuetka 4 PR Łódź Festiwal.
 • III miejsce – Brązowa Statuetka 4 PR Łódź Festiwal.

Wyróżnienia:

§9

Integralną częścią regulaminu jest załącznik w postaci formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie Organizatora (link do formularza zgłoszeniowego).

Regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji.